DET BÖRJAR MED EN LINJE

2018
IT BEGINS WITH A LINE
Exhibition at Tyresö Konsthall

 

DET BÖRJAR MED EN LINJE 

Tyresö Konsthall 10 Mars - 7 April 2018

"A translation is a transformation of the plane that slides every point of a figure the same distance in the same direction. A translation is a transformation of the plane that slides. A translation is a transformation that slides a figure in a different direction, slides a figure without changing it."

Emma Hammarén är en konstnär som arbetar med poetiskt språk, ofta i form av installation och performance. Verken tar plats i rummet som skulptural text i stort format, stora massor av handskrift eller kompositioner framförda av en eller flera läsare. Arbetet utgår både från eget skrivande och från insamlat material, till exempel olika typer av instruktionsmanualer, tekniska och matematiska beskrivningar, horoskop, filosofiska texter och poetiska citat. Centralt är ett utforskande av rytm och förändring genom skrivande och rumslig komposition.

På Tyresö Konsthall visas bland annat verk skapade under en vistelse i Bangalore, Indien. Här spelar översättning en central roll, både som tematik och praktik. Engelskans "Translation" är även en geometrisk term, där den beskriver en funktion som flyttar ett objekt utan att förändra det. Det finns en koppling mellan språkligt skifte och fysisk rörelse, förflyttning (eller resande om man så vill) som framträder när orden placeras i rummet och översätts genom olika språk, material och platser.

Utställningen inkluderar även en rumslig installation uppbyggd av poetiska fragment utsågade i plywood. Här blir skrivandet något som kräver inte bara uppfinningsrikedom, utan även fysiskt arbete och utrymme. Texten är rytmisk, repetitiv och stor. Orden är i ständig rörelse mellan olika tillstånd och former, alltid på gränsen. Ibland är språket ett närmast tvångsmässigt flöde, ibland är det en byggsats, en lek. Det handlar om att låta skrivandet vara en pågående konstruktion: något som tar plats.

Emma Hammarén är utbildad på Chelsea College of Art & Design i London (MA Fine Art) och Biskops-Arnös Författarskola. Hon har tidigare ställt ut bland annat på Konstnärshuset, Studio 44 och Supermarket Art Fair i Stockholm, Remap i Aten, H Gallery i Chiang Mai och 1Shanthiroad i Bangalore. Utställningen har producerats med stöd av Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

 

IT BEGINS WITH A LINE

Tyresö Konsthall 10 March - 7 April 2018

"A translation is a transformation of the plane that slides every point of a figure the same distance in the same direction. A translation is a transformation of the plane that slides. A translation is a transformation that slides a figure in a different direction, slides a figure without changing it."

Emma Hammarén is an artist who works with poetic language, often in the form of installation and performance. The works take place in the room as large format sculptural text, big blocks of handwriting or compositions performed by one or several readers. The starting point is either the artist's own writing or found material, for instance different types of instruction manuals, technical and mathematical descriptions, horoscopes, philosophical texts or poetic quotes. The exploration of rhythm and change through writing and spatial composition is central.

The exhibition at Tyresö Konsthall will include works created during a residency in Bangalore, India. Here translation plays a crucial part as both theme and practice. In geometry, translation is a function that moves an object without changing it. There is a connection between a shift in language and physical movement, displacement (or travel) that becomes apparent when words are positioned in the room and translated through different languages, materials and places.

In a spatial installation constructed from poetic fragments roughly cut from plywood, writing becomes something that requires not only imagination, but also physical labour and space. The text is rhythmical, repetitive and large. Words are in constant motion, treading the line between different states and forms. Sometimes language is a flow, sometimes it is a building kit or a game. The point is to let writing remain an on-going construction: something that takes place.

Emma Hammarén studied at Chelsea College of Art & Design (MA Fine Art) and Biskops-Arnö College of Writing. Previous exhibitions include Konstnärshuset, Studio 44 and Supermarket Art Fair in Stockholm, Remap in Athens, H Gallery in Chiang Mai and 1Shanthiroad in Bangalore. With support by Iaspis – The Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual and Applied Artists.